In Polish only
Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
[Papers from Anthropological Seminars 1990-2000]
Krystyna Baliszewska i Andrzej Wala,

Atlantic City – Wielichowo 2001,
400 pages,
frame size 16,5cm x 24cm
Price: US $20.00, Poland: 20 PLN

List of articles:

About Beginnings of Society, and How it Survives – Andrew J.R. Wala
Introduction – Aleksander Posern­-Zieliński
[Wprowadzenie]
1. Historyczno-polityczne implikacje europocentryzmu w procesie podboju i kolonizacji Ameryki oraz doktrynalnego utrwalania zdobyczy w czasach postkolonialnych po współczesność – Andrew J.R. Wala
[Historical and Political Implications of Eurocentrism During the Conquest and Colonization of America, and the Development of its Doctrinal Justification from the Colonial Times to the Present] – Andrew J.R. Wala
2. Kłamstwa, spaczenia, przemilczenia i półprawdy: manowce historii Indian amerykańskich – Andrew J.R. Wala
[Lies, Warps, Concealments, and Halftruths: Misleading Paths in American Indian History]
3. Pojmana przez Indian. Relacja Mary Rowlandson jako zapis antropologiczny – Andrew J.R. Wala
[Captured by Indians. Mary Rowlandson’s Account as Anthropological Notation]
4. Relacje jezuitów jako podstawa kształtowania się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku – Anna Małgorzata Czyż
[Jesuits’ Accounts as Base in Forming the Image of the Indian in European Conciousness in 17th and 18th Centuries]
5. Stereotyp Indianina w filmie amerykańskim – Ewa Marciniak-Dżurak
[Indian Stereotype in American Film]
6. Historyczna archeologia Irokezów z północnowschodniej Ameryki Północnej – Dean R. Snow
[Historical Archaeology of Iroquois from Northeastern North America]
7. Tubylcy Manhattanu w okresie pierwszych kontaktów z Europejczykami (XVI-XVII w.) – Krzysztof Kopczyński
[Natives of Manhattan in the Period of the First Contact with the Europeans, 16th and 17th Centuries]
8. Od Brotherton do Bridgeton. Indianie New Jersey w XIX i XX wieku – Andrew J.R. Wala
[From Brotherton to Bridgeton. Indians of New Jersey in 19th and 20th Centuries]
9. Lenni Lenape. Zarys historii wskrzeszonego plemienia – Andrew J.R. Wala
[Lenni Lenape. An Outline History of the Revived Tribe]
10. Seks i waloryzacje normatywne. Patriarchat europejski a stosunki płci u Indian Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej – Andrew J.R. Wala
[Sex and Normative Ratifications. The European Patriarchy and Relations Between Sexes Among Indians of the East Coast of North America]
11. Muzyka Indian Ameryki Północnej. Charakterystyka – Anna M. Dobrowolska
[Music of the North American Indians. A Characterization]
12. Społeczny kontekst Tańca Słońca u Arapahów Północnych – Krzysztof Kopczyński
[The Social Context of the Sun Dance Among the Northern Arapahos]
13. Powieść i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej – Ewa Marciniak-Dżurak
[The Novel and the Ritual. Traditional Elements in the Contemporary Indian Novel]
14. Literatura indiańska i etnografia – Ewa Dżurak
[Indian Literature and Ethnography]
15. Konkwista w kontekście wspólnych interesów i dążeń imperialistycznych państwa i Kościoła – Andrew J.R. Wala
[The Spanish Conquest in Context of Imperial Interests and Aspirations of the State and the Church]
16. Współczesny wkład Polski i Polonii Amerykańskiej w nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i techniczne Ameryki Łacińskiej – Edmund S. Urbański
[Recent Polish and Polish American Contributions to Spanish-American Humanities, Sciences, and Technology]
17. Etnokulturowa, społeczna i polityczna interpretacja osobowości latynoskiej w Nostromo Josepha Conrada – Marian Hillar
[Ethno-cultural, Social, and Political Interpretation of Spanish-American Personality in J. Conrad’s Nostromo]
18. Belize. Szkic historyczny. Możliwości badań antropologicznych – Andrew J.R. Wala
[Belize. Historical Outline. Possibilities for Anthropological Research]
19. Konflikt etniczny w Ekwadorze: kontrowersje metysko-indiańskie w Otavalo – Aleksander Posern-Zieliński
[Ethnic Conflict in Ecuador. Indian-Metis Controversies in Otavalo]
20. Mieszkańcy Himalajów rejonu Annapurny i Langtangu – Małgorzata Gąsienica-Małek
[Inhabitants of Himalaya Regions of Annapurna and Lantangu]
21. O nacjach i wiarach. Z badań nad samoświadomością społeczności lokalnych, na pograniczu katolicko-prawosławnym na Białorusi – Anna Engelking
[Of Peoples and Believes. From Research on Self Identity of the Bordering Communities of Roman and Orthodox Catholics in Belorussia]
22. Klątwa rodzicielska w kulturze ludowej – Anna Engelking
[Parental Curse in Folk Culture]

In Polish and some English
Indianie Kalinago i inni… Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
[Kalinago, and other Indians… Papers from Anthropological Seminars 2001-2008]
Andrzej J.R. Wala i Krystyna Baliszewska,

Atlantic City – Wielichowo 2009,
512 pages,
frame size 16,5cm x 24cm
Price: US $25, Poland: 40 PLN

List of article:

Wprowadzenie – Aleksander Posern-Zieliński
[Introduction]
1. Biali Indianie. O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie – Anna Małgorzata Czyż
[White Indians. Of Acculturation of the French in New France]
2. Przekroczyć tabu. Przypadki kanibalizmu w Nowej Francji – Anna Małgorzata Czyż
[To Cross the Taboo. Incidents of Cannibalism in New France]
3. Trzecia płeć. Koncepcje płciowosci w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej – Waldemar Kuligowski
[Third Sex. Concepts of Sex Among Native Indian Cultures of North America]
4. Rytuał, wzajemność i organizacja społeczna na przykładzie Kiowa-Apaczów – John J. Beatty
[Ritual, Reciprocity and Social Organization (the example of Kiowa-Apache)]
5. Etnoastronomia Indian amerykańskich – John J. Beatty
[Ethnoastronomy of American Indians]
6. Kultura Indian Pueblo w regionie Mesa Verde. Możliwosci rekonstrukcji przeszłosci w oparciu o współpracę archeologów z Rdzennymi Amerykanami – Radosław Palonka
[Pueblo Indian Culture in the Region of Mesa Verde. Possibilities of Reconstructing the Past by Archaeologists’ Cooperation with Native Americans]
7. Tony’ego Hillermana romans z Południowym Zachodem – Ewa Dżurak
[Tony Hillerman’s Romance with the Southwest]
8. Bieganie po indiańsku: uwagi na marginesie przygotowań do maratonu – Ewa Dżurak
[Running the Indian Style: Notes on a Margin of the Preparation for the Marathon]
9. Wielki rozkwit w czasach upadku. Nakum w schyłkowym okresie klasycznym – Jarosław Źrałka
[A Great Heyday in Time of Collapse. Nakum in Terminal Classic]
10. Polskie badania w Nakum i odkrycie grobowca królewskiego Majów – Wiesław Koszkul i Jarosław Źrałka
[Polish Archaeological Research in Nakum, and the Discovery of the Maya Royal Tomb]
11. Na granicy sztuki oficjalnej i popularnej. Graffiti z osrodka Majów w Nakum – Justyna Olko i Jarosław Źrałka
[Between Official and Popular Art. Graffiti from Maya site in Nakum]
12. Ludobójstwo podboju Ameryki. Rozmyślania nad moralną nędzą cywilizacji chrzescijańskiej – Andrzej J.R. Wala
[Genocide of America’s Conquest. Meditations on Moral Misery of Christian Civilization]
13. O ludobójstwie Indian – Zofia Kozimor
[Of Genocide of Indians]
14. Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania – Andrzej J.R. Wala
[Taino Indians. The Outline of History, Extermination, and Survival]
15. Kalinago, Indianie szmaragdowej wyspy – Andrzej J.R. Wala
[Kalinago. Indians from Emerald Island]
16. Kuri-Kuri Indian z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz
[Kuri-kuri of Indians from California Peninsula in Mexico]
17. Ceramika Indian Paipai i Kumiai z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz, Jan Barankiewicz
[Pottery of Paipai and Kumiai Indians from California Peninsula in Mexico]
18. Totalitaryzm religijny – Dariusz A. Majer
[Religious Totalitarianism]
19. Kateri Tegakouita. Milcząca święta Mohawków – Anna Małgorzata Czyż
[Kateri Tegakouita. The Silent Saint of Mohawks]
20. Istota prozelityzmu. Misje chrześcijańskie a Indianie amerykańscy – Andrzej J.R. Wala
[Essence of Proselytism. Christian Missions and American Indians]
21. Niewidzialni wojownicy, czyli o co walczą dziś Indianie – Marek Maciołek
[Invisible Warriors, or, of what Indians are Fighting Today]
22. Niewidzialni Indianie stanów New Jersey i Delaware – Edward F. Heite
[Invisible Indians of New Jersey and Delaware]
23. Źródła tożsamosci Nanticoke Lenni-Lenapów z południa New Jersey. Etnohistoria i współczesność – Bartosz Hlebowicz
[Sources of Identity of Nanticoke Lenni-Lenape from the South of New Jersey. The Ethnohistory and the Present]
24. “Aby w waszych umysłach nie pozostał niepokój, który mógłby wzbudzić choćby cień złej woli wobec braci waszych”, czyli o magii wampumu w Ameryce kolonialnej – Bartosz Hlebowicz
[„We desire you will suffer no uneasiness to remain in your minds, that may cause the least ill will towards your Brethren”. Magic of Wampum in the Colonial North America]
25. Konstruowanie “dzikiego”, czyli o Indianach w filmie amerykańskim – Bartosz Hlebowicz
[Constructing the „Savage”: About Indians in American Film]
26. Znani i lubiani, czyli jak nie pisać dzis o Indianach (wyznania redaktora) – Marek Maciołek
[The Known and the Liked, or, How Not to Write About Indians. (A Confession of an Editor)]
27. Polski Ruch Przyjaciół Indian wczoraj, dzis i jutro – Marek Nowocień
[The Polish Movement of the Friends of Indians: Yesterday, Today, and Tomorrow]
28. Polak na indiańskiej ziemi. O Andrzeju Wali i jego felietonowej wizji Ameryki – Bartosz Hlebowicz
[A Pole in the Indian Country. Of Andrew Wala and his Journalistic Vision of America]

In English only
From Brotherton to Bridgeton. Indians of New Jersey in 19th and 20th Centuries
Andrew J.R. Wala

Atlantic City – Wielichowo 2006,
pages 10,
frame size 16,5cm x 24cm
Price US: $2, Poland: 2 PLN

Description

Anthropological Papers of the Polish-American Ethnological Society in Memory of Bronisław Malinowski.
Paper presented at the 50th International Congress of Americanists for the Section ANT-8 “The North American Indians: the Past, the Present and the Future”, Warsaw, July 10-14, 2000.
Presiding Chair: Dr. Izabella Rusinowa, Professor in the History Department of the University of Warsaw, Poland,

In Polish only
Z Atlantic City mówi do Państwa…
[From Atlantic City speaks to you…]
Andrew J.R. Wala

pages 368,
frame size 14,5cm x 20,5cm
Price US: $15, Poland: 15 PLN

Description

Radio speaches in a columnist style for three Polish Radio programs in Philadelphia, PA: Radio Kalejdoskop, Radio Zbliżenia and Polish American Radio, WNWR 1540 AM. Issued by PAES Dept. of Art and Entertainment. Atlantic City 2004.

In Polish only
Rymiki bluźniercze i bezwstydne
[Blasphemous and Shameless Rhymes]
Jedrzej Bielski

pages 192,
frame size 12,5cm x 19,5cm
Price US: $10, Poland: 15 PLN

Description

The rhymes sneeringly attacking conservative and religious views. Drawings by Malgorzata Oberc.
Issued by PAES Dept. of Art and Entertainment. Atlantic City 2002.

In Polish only
Naręcza zielonych marzeń
[Armfuls of Green Dreams]
Anna M. Czyż

pages 29,
frame size 12,5cm x 19,5cm
Price US: $5, Poland: 10 PLN

Description

Twenty poems. Cover by Malgorzata Oberc. Issued by PAES Dept. of Art and Entertainment. Atlantic City 2004.

In Polish only
Cały mój grzech
[Whole sin of mine]
Andrzej J.R. Wala

pages 68,
frame size 12,5cm x 19,5cm
Price US: $5, Poland: 10 PLN

Description

Forty Five poems. Cover by Author. Issued by PAES Dept of Art and Entertainment.
Atlantic City 2004.

In Polish only
W cudzym sadzie
[In other people’s orchard]
Barbara Nazarkiewicz-Ashell

pages 55,
frame size 12,5cm x 19,5cm
Price US: $5, Poland: 10 PLN

Description

Fifty Three poems. On the cover leather sculpture by Malgorzata Oberc.
Issued by PAES Dept. of Art and Entertainment. Atlantic City 2006..

In Polish only
Z Atlantic City mój śpiew łabędzi
[My Swansong from Atlantic City]
Andrzej Wala

pages 80,
frame size 14,5cm x 20,5cm
Price US: $7, Poland: 10 PLN

Description

The last 33 radio speeches for Radio Zbliżenia WNWR 1540 Philadelphia, PA, supplemental to the first volume “Z Atlantic City mówi do Państwa…” [From Atlantic City speaks to you…”].
PAES/PATE – TIPI, Atlantic City – Wielichowo 2010.