Misja

Wyrażamy nasz szacunek dla Amerykańskich Indian, pierwszych mieszkańców tej ziemi, naszych gospodarzy i dziękujemy za ich gościnność.

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Bronisława Malinowskiego (PAES/PATE) zostało powołane do życia w 1976 roku. Za swoją misję uważamy propagowanie i popularyzowanie tematyki i problemów jakimi zajmuje się antropologia kulturowa, poszerzanie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących Stany Zjednoczone ze szczególnym uwzględnieniem Amerykańskich Indian i Amerykańskiej Polonii, popieranie i prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Realizując te cele PAES/PATE popiera badania etnologiczne, etnograficzne i archeologiczne wśród różnych grup społecznych, organizuje doroczne seminarium naukowe, prowadzi działalność wydawniczą oraz podejmuje współpracę z amerykańskimi i polskimi instytucjami o podobnych zainteresowaniach.

Statut

(Statut PAES/PATE został przyjęty w wyborach 26. 10. 2019, i z datą tą wszedł w życie )

Preambuła

My, Polacy emigranci i Amerykanie polskiego pochodzenia,przepełnieni szacunkiem dla dorobku polskiej myśli humanistycznej i osiągnięć wielkich antropologów i historyków polskich, w poczuciu obowiązku podtrzymywania świetnych tradycji naszej kultury, a także czując potrzebę pracy dla jej rozwoju, łączymy się tu, na ziemi Indian, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w związek, stawiający sobie za cel uczciwe, nieskalane polityczną obłudą zwycięzców, badania historii i kultury Rdzennych Narodów tej ziemi; a także propagowanie nauk antropologicznych w środowiskach polonijnych; pomoc nauce polskiej w ojczyźnie i szeroką współpracę z racjonalną nauką amerykańską.

Czynimy tak z nadzieją lepszego zrozumienia wielokulturowego dorobku ludzkości i osiągnięcia braterstwa wszystkich obywateli naszej planety, pod prawdziwie i serdecznie urzeczywistnianym hasłem e pluribus unum.

Artykuł I
Cele organizacji

1. Pełną nazwą organizacji jestthe Polish-American Ethnological Society in Memory of Bronislaw Malinowski. Skrótem tej nazwy są litery PAES. Nazwa angielska jest oficjalna i występuje jako nadruk korespondencji, uchwał organizacji, prac naukowych i wydawnictw. Nazwą nieoficjalną w języku polskim, zachowującą historyczne, pierwotnie proponowane brzmienie, jest Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Bronisława Malinowskiego, PATE.. Dokumenty i korespondencja PAES/PATE będą oficjalne w obu językach.

2. Siedzibą główną organizacji są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Placówki PAES/PATE mogą być formowane wszędzie tam, gdzie wymagać tego będzie aktualny program badań lub interes organizacji. Placówki te statut niniejszy uznaje za filie siedziby głównej, lecz przyznaje im autonomię administracyjną i prawo funkcjonowania w zgodzie z miejscowym prawodawstwem.

3. Założenia programowe organizacji obejmują:
a) prace w etnologii/etnografii, antropologii kulturowej i historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem kultur autochtonicznych Ameryki;
b) badanie emigracji i kolonizacji polskiej w Ameryce;
c) badanie procesów akulturacyjnych wśród grup etnicznych w Ameryce;
d) popularyzację etnologii/etnografii, antropologii kulturowej i historii powszechnej w środowiskach polonijnych;
e) działalność kulturalną i współpracę w tej dziedzinie ze wszystkimi organizacjami polonijnymi;
f) utworzenie funduszu stypendialnego dla wybijających się antropologów kultury z Polski i z emigracji;
g) utworzenie funduszu stypendialnego dla wybijających się antropologów amerykańskich zainteresowanych badaniami kultur słowiańskich grup etnicznych;
h) patronowanie wewnętrznej aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, hobbystycznej i socjalnej przez inicjowanie klubów zainteresowań, organizację podróży wakacyjnych, rozrywek artystycznych itp.;
i) publikowanie wyników dorocznych seminariów naukowych oraz czasopisma naukowego PAES/PATE;
j) publikowanie wewnętrznego biuletynu informacyjnego.

4. Za sposoby realizacji założeń programowych uważa się wszelkie formy aktywności naukowej i popularnonaukowej zmierzające do wzbogacenia wiedzy w antropologii kulturowej i historii powszechnej.

5. Wyniki badań prowadzonych przez indywidualnych członków PAES/ PATE, jak również przez zespoły badawcze PAES/PATE, będą dostępne publicznie bez jakichkolwiek ograniczeń. Archiwa PAES/PATE pozostają otwarte dla wszystkich instytucji naukowych, jak i prywatnych badaczy.

6. PAES/PATE jest organizacją apolityczną i nie będzie angażować się w jakąkolwiek działalność polityczną. Podkreśla się z całą mocą, że ani korespondencja, ani publikacje PAES/PATE, czy osoby oficjalnie reprezentujące PAES/PATE nie mogą być wykorzystywane w propagandzie politycznej lub dla politycznego nacisku. Polityczne preferencje są wyłącznie prywatną sprawą poszczególnych członków (patrz: Art.V, p.2).

Artykuł II
Struktura organizacji

Zgromadzenie Generalne członków zwyczajnych jest najwyższym organem uchwałodawczym towarzystwa. Jest ono zwoływane co cztery lata, w roku przypadającym na wybory; może zostać zwołane także w trybie nadzwyczajnym. Do uprawnień Zgromadzenia Generalnego należą:
a) zatwierdzenie statutu PAES/PATE lub jego zmian;
b) wybór składu pięcioosobowej Rady Dyrektorów PAES/PATE;
c) uchwalenie wysokości składek członkowskich;
d) udzielenie absolutorium za czteroletni okres finansowy Radzie Dyrektorów;e) podejmowanie ostatecznych decyzji we wszystkich sprawach dotyczących członkostwa.

Zgromadzenie Generalne podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

2. Pięciosobowa Rada Dyrektorów tworzy przedstawicielstwo Zgromadzenia Generalnego i jest wybierana co cztery lata. W skład Rady Dyrektorów mogą wchodzić także członkowie ustępujących zarządów administracyjnego i naukowego. Przewodniczący Zgromadzenia Generalnego zwołują pierwsze posiedzenie Rady Dyrektorów, niezwłocznie po wyborach, w celu powołania jej przewodniczącego. Na pierwszym posiedzeniu Rada Dyrektorów powołuje nowy Zarząd Administracyjny, nowego dyrektora Zarządu Naukowego oraz dyrektorów placówek regionalnych i zagranicznych. Na pierwszym posiedzeniu Rada Dyrektorów powołuje nowy Zarząd Administracyjny, nowego dyrektora Zarządu Naukowego oraz dyrektorów placówek regionalnych i zagranicznych.

Do uprawnień i obowiązków Rady Dyrektorów należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacji nie zastrzeżonych dla ZG, w tym sporów kompetencyjnych. Podejmuje ona decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku ubytku personalnego Rada uzupełnia skład, na okres bieżącej kadencji, według swego uznania.

3. Zarząd Administracyjny (ZA) PAES/PATE reprezentuje organizację na zewnątrz. Prowadzi on korespondencję oficjalną, przyjmuje nowych członków, prowadzi dział wydawniczy i finanse oraz obsługuje zebrania. Zarząd Administracyjny tworzą:
a) sekretarz generalny;
b) dyrektor wykonawczy;
c) wicedyrektor;
d) skarbnik.

Zarząd Administracyjny pełni swoje funkcje przez okres czteroletniej kadencji. Z upływem kadencji ZA może zostać wybrany ponownie.

4. Zarząd Naukowy (ZN) PAES/PATE jest odpowiedzialny za projekty badawcze, redakcję materiałów naukowych, współpracę naukową z innymi ośrodkami badawczymi, organizację dorocznych seminariów/sympozjów, propozycje wydawnicze oraz typowanie stypendystów. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Rada Dyrektorów na wniosek skarbnika. Zarząd Naukowy tworzą:
a) dyrektor;
b) sekretarz dyrektora (z nominacji dyrektora);
c) kierownicy wydziałów (z nominacji dyrektora).

Zarząd Naukowy pełni swoje funkcje przez okres czteroletniej kadencji. Z upływem kadencji ZN jego członkowie mogą być wybrani ponownie.

5. Prawa i obowiązki dyrektorów ZA i ZN.
a) obaj dyrektorzy regulują działalność swoich zarządów i mogą ustalać regulaminy wewnętrzne;
b) dyrektorom przysługuje prawo wnioskowania do Rady Dyrektorów o zawieszenie lub zwolnienie członka, którego działalność uznają za sprzeczną z postulatami statutu lub zagrażającą dobremu imieniu, czy interesom organizacji;
c) funkcje pomocnicze w obu zarządach ustalane są przez dyrektorów.
d) dyrektor ZN przewodniczy sesjom naukowym, a dyrektor ZA, wraz z sekretarzem generalnym, Zgromadzeniu Generalnemu.

Artykuł III
Powstanie PAES/PATE

1. Powołanie pierwszego składu zarządzającego PAES/PATE zostało oparte o pisemne i protokołowane ustosunkowanie się członków-założycieli do kandydatów, którzy piastować będą swoje funkcje do czasu zwołania pierwszej elekcji.

2. Ustalono czas zwoływania Zgromadzenia Generalnego i powoływania nowej Rady Dyrektorów PAES/PATE na grudzień odpowiadającego wyborom roku.

3. Punkt pierwszy Artykułu III utracił swą ważność z chwilą zwołania pierwszego Zgromadzenia Generalnego i przeprowadzenia pierwszych wyborów w grudniu 1990 roku.

Artykuł IV
Procedura wyborcza

1. Zgromadzenie Generalne członków zwoływane będzieco 4 lata w miesiącu grudniu, począwszy od 1990 roku, przez Sekretarza Generalnego PAES/ PATE. Zawiadomienia zawierające program wyborów oraz kartę wyborczą muszą być rozesłane na trzy tygodnie przed datą wyborów. Sekretarz Generalny zabezpiecza dowód wysłania zawiadomień i wraz z Dyrektorem Wykonawczym odpowiada za obsługę administracyjną Zgromadzenia Generalnego. W przypadku niezwołania Zgromadzenia Generalnego w określonym wyżej terminie, dotychczasowe organy pełnią swoje obowiązki, wg statusu “pełniący obowiązki”, do czasu zwołania Zgromadzenia Generalnego.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadajączłonkowie zwyczajni PAES/PATE. Wybory są tajne i odbywają się w dwóch fazach:
a) Zgromadzenie Generalne wybiera trzyosobową Komisję Wyborczą przez indywidualne zgłaszanie kandydatur na piśmie.
b) Wyłoniona Komisja Wyborcza uchwala porządek wyborów i sporządza protokół ze Zgromadzenia Generalnego, który podpisują członkowie Komisji oraz prowadzący Zgromadzenie. Zgłaszanie kandydatur na stanowiska Rady Dyrektorów jest tajne i odbywa się na piśmie. Wymagana jest zwykła większość głosów. Komisja Wyborcza ustala jawnie pięć osób, na które padło najwięcej głosów, jako członków nowej Rady Dyrektorów. Komisja zarządza tajne głosowanie dodatkowe w przypadku równego podziału głosów między piątym a następnymi kandydatami. Jeśli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Komisja Wyborcza wyłania piąte nazwisko w wyniku losowania.

3. Każdy członek zwyczajny PAES/PATE głosuje osobiście, lub może dostarczyć do Komisji Wyborczej, lub na adres PAES/PATE z tygodniowym wyprzedzeniem kopertę, zawierającą wypełnioną kartę wyborczą. Wyłącznie Komisja Wyborcza będzie uprawniona do otwarcia koperty i umieszczenia jej zawartości w urnie wyborczej. Głos nadesłany jest ważnie oddany, jeśli został zarejestrowany przez Komisję Wyborczą w chwili podjęcia głosowania i stwierdzono, że został umieszczony na oryginalnej karcie wyborczej, którą każdy członek otrzymuje przesyłką pocztową wraz z zawiadomieniem o terminie Zgromadzenia Generalnego. Głos przesłany do Komisji Wyborczej jest liczony w obu turach głosowania. Jednak w przypadku odpadnięcia jego kandydata w pierwszej turze głosowania traci swą ważność w turze drugiej.

Artykuł V
Członkostwo

1. Członkiem PAES/PATE może być każda osoba zainteresowana zagadnieniami antropologii kulturowej bez względu na swoje przygotowanie naukowe. PAES/PATE jest towarzystwem otwartym dla każdej osoby bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, religię lub niereligijność, wiek, przekonania polityczne czy orientację seksualną.

2. Członkostwo PAES/PATE powstaje z datą podjęcia decyzji przez Zarząd Administracyjny o przyjęciu na członka zwyczajnego lub wspierającego. Zgromadzenie Generalne może przyznać członkostwo honorowe osobie zasłużonej dla PAES/PATE. Członkostwo ustaje w sposób naturalny z chwilą śmierci członka, przez złożenie pisemnej rezygnacji lub skreślenie z listy członków decyzją Zarządu Administracyjnego, jeżeli decyzja o skreśleniu nie została zaskarżona do Zgromadzenia Generalnego.

3. Członkowie zwyczajni i wspierający płacą składki w terminach i wysokości uchwalonych przez Zgromadzenie Generalne dla mieszkających w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz dla członków zagranicznych. Nieuiszczanie składek przez kolejne dwa lata powoduje zawieszenie praw członkowskich i może skutkować skreśleniem z listy członków. PAES/PATE ustanawia składki członkowskie w wysokości 50 jednostek w walucie kraju aktualnego zamieszkania członka.

4. Członkiem zwyczajnym PAES/PATE jest osoba spełniająca wymogi statutowe, biorąca czynny udział w pracach naukowych lub organizacyjnych i uiszczająca ustalone składki. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

5. Członkiem wspierającym PAES/PATE jest osoba uiszczająca ustalone składki, lecz nie biorąca udziału w pracach naukowych lub organizacyjnych.

6. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo zwołania zwykłego zebrania członków według własnego uznania.

7. Na pisemny wniosek 1/3 składu członków zwyczajnych PAES/ PATE, Sekretarz Generalny wysyła w ciągu 10. dni zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenie Generalnego, które powinno się odbyć nie później niż w ciągu kolejnych czterech tygodni. Zawiadomienie zawiera powody zwołania tego Zgromadzenia. Stosuje się odpowiednio procedury obradowania i podejmowania uchwał, jak w czasie Zgromadzenia Generalnego zwyczajnego.

8. Legitymację PAES/PATE członkowie zwyczajni i wspierający otrzymują na wniosek osobisty.

9. Przynależność do Towarzystwa jest deklaracją wzajemnej lojalności, przyjaźni i poszanowania godności osobistej członków.

10. Każdy członek PAES/PATE może pod auspicjami Towarzystwa prowadzić działalność naukową i twórczą. Efekty swoje twórczości i pracy naukowej w formie pisemnej udostępnia Towarzystwu nie tracąc przy tym własnych praw autorskich.

Artykuł VI
Finanse PAES/PATE

1. Towarzystwo pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, sprzedaży publikacji i innych zabiegów, dozwolonych przez prawo. Środki te przeznaczone być mogą na realizację założeń programowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między poszczególnych członków.

2. Księgowość Towarzystwa jest prowadzona przez Skarbnika.

Artykuł VII
Statut

1. Statut PAES/PATE jest prawnym aktem określającym funkcjonowanie organizacji. Użycie w statucie rzeczowników rodzaju męskiego oznacza zarówno osobników płci żeńskiej, jak i męskiej.

2. Statut PAES/PATE w Stanach Zjednoczonych Ameryki stanowi podstawę do redakcji statutów filii zagranicznych Towarzystwa. Przyjmuje się jedynie te poprawki niniejszego statutu, które konieczne są dla jego zgodności z prawodawstwem lokalnym.

3. Zmiana statutu lub poprawki do statutu mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Zgromadzenia Generalnego, zwołanego w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym, zwykłą większością głosów. Propozycje zmian muszą być przedstawione poszczególnym członkom na piśmie łącznie z zawiadomieniem o zwoływanym Zgromadzeniu.

Artykuł VIII
Rozwiązanie PAES/PATE

1. Towarzystwo zaprzestaje działalności na podstawie uchwały Zgromadzenia Generalnego o jego rozwiązaniu, w terminie i na zasadach określonych tą uchwałą.

2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa w Stanach Zjednoczonych Amerykimajątek jego przeznaczony zostaje na jeden z celów określonych w Artykule I, p. 3 statutu, bądź na cel określony w uchwale Zgromadzenia Generalnego o likwidacji PAES/PATE, zgodny z prawem Internal Revenue Service dla organizacji bezdochodowych.

3. Rozwiązanie PAES/PATE w Stanach Zjednoczonych nie jest równoznaczne z likwidacją jego placówek zagranicznych. Placówki zagraniczne mogą przekształcić się w samoistne organizacje według prawa obowiązującego w miejscu ich siedziby.

Artykuł XI
Prawomocność statutu

Statut niniejszy wchodzi w życie w terminie i na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Generalnego.

John J. Beatty
Irena Jarmoszuk
Ewa Kondracka
Henryk Paterak
Andrzej J.R. Wala

Przepisy wewnętrzne

Przepisy te, zredagowane przez Dyrektora Administracji (Dyrektora wykonawczego), opierają się na Statucie (patrz: Art. II, p. 5a) i stanowią jego szczegółową interpretację.

Art. I, p. 2: A. (1985). Adres pocztowy PAES/PATE stworzono przy Atlantic City Post Office (1801 Atlantic Ave., Atlantic City, NJ 08401), jako P.O. Box 5105, Atlantic City, NJ 08404.
B. (1987). (1987) Siedziba główna PAES/PATE znajduje pod adresem: 5512-B Burk Ave., Ventnor, NJ 08406.

Art. I, p. 3h: (1985). Pierwszy wydział pozanaukowy, pod nazwą Wydział Pomocy Społecznej PAES, został uformowany w celu pomocy członkom społeczności polskiej i polonijnej okręgu. (1992). (1992). Został uformowany drugi wydział pozanaukowy pn. Wydział Sportu i Rekreacji PAES. C. (1992). (1992). Trzecia inicjatywa pozanaukowa, odnosząca się do potrzeb kulturalnych, została zrealizowana pn. Wydział Sztuki i Rozrywki PAES. W tym samym roku została utworzona grupa poetycka “Wena” (Barbara Nazarkiewicz, Andrzej wala, Jerzy Czyż, i później /1999/ Anna M. Czyż).

Art. I, p. 3i: (1990). (1990). Zostało zorganizowane Pierwsze Seminarium Antropologiczne. Rada Naukowa PAES/PATE stworzyła natychmiast następujące przepisy i określiła własne zobowiązania:
A. (1990). (1990). Naszą intencją jest zwoływanie corocznych seminariów, lecz gdy Rada Naukowa nie otrzyma wystarczającej liczby referatów, seminarium zostanie odroczone do następnego roku kalendarzowego;
B. (1990). (1990).W ustalaniu daty seminarium będzie brana pod uwagę najbardziej odpowiednia pora roku, miesiąc i dzień, lecz jeśli zajdzie taka potrzeba, te będą podlegały odpowiednim zmianom.
C. (1990). (1990). Wszystkie teksty dostarczone przez autorów, z ich treścią zaakceptowaną przez Radę Naukową, będą prezentowane na nadchodzącym seminarium (przez autorów, lub wyznaczonych lektorów);
D. (1990). (1990). Towarzystwo bierze na siebie wydruk wszystkich przyjętych tekstów w postaci “Zeszytów Naukowych Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego”; E.
(2000). (2000). To samo dotyczy “Materiałów /odpowiedniego/ Seminarium Antropologicznego PAES/PATE”, publikowanego w postaci książki przez Wydawnictwo TIPI z Wielichowa, Polska. PAES/PATE będzie dążyć do wydania takiej książki w interwałach niedłuższych niż lat 5 (możliwe wyjątki). Jakkolwiek główny tytuł publikacji może się zmieniać, jego podtytuł będzie zawsze stały: “Referaty Seminariów Antropologicznych” wraz z oznaczeniem odnośnego interwału lat.
F. (1992). (1992). Autorzy powinni nadsyłać teksty nie później niż na dwa miesiące przed ustaloną datą seminarium, dając tym redakcji możliwość zapoznania się z ich treścią i podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu; na wprowadzenie możliwych zmian; lub przedyskutowanie z autorem możliwości zmian merytorycznych. (Zaakceptujemy teksty w językach innych niż polski/angielski tylko wtedy, kiedy znajdziemy wśród członków towarzystwa biegłych tłumaczy). Dwumiesięczny okres ma również pozwolić organizatorom na ukończenie koniecznych prac i przygotowań.
G. (1999). (1999). Dla czytelnika w Polsce będziemy tłumaczyć teksty z języków: angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, które publikowane będą wraz z oryginałem. Ponieważ nie mamy możliwości finansowania tłumaczeń z innych języków, jest odpowiedzialnością autora, by tekst taki został przetłumaczony na język polski, lub angielski. H.
(2000). (2000). Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia nadesłanego tekstu ze względu na jego nieprofesjonalny charakter, lub absurdalność tez; do poczynienia niemerytorycznych zmian (tzn. stylu) w tekstach w języku polskim. Mają również prawo do przedyskutowywania z autorem kwestii merytorycznych, wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Art. I, p. 3j: (1998). (1998). Publikacja “Biuletyny informacyjnego” PAES/PATE jest nieregularna i jest uzależniona od składu przynajmniej trzech redaktorów.

Art. II, p. 1c: (1995). (1995). Podczas Wyborów (17 grudnia 1994) pani Elżbieta Schowgurow wystąpiła z postulatem wprowadzenia dorocznych składek członkowskich. Jej wniosek został przegłosowany z ustaloną wysokością 50 USD rocznie. W ten sposób od roku 1995 wymagane są składki roczne, w celu podtrzymywania finansowo działalności towarzystwa. Ich wysokość może być zmieniona wyłącznie przez Zgromadzenie Generalne Wyborcze. (2010). Komisja Rewizyjna (Board fo Directors), reprezentująca Zgromadzenie Generalne, przegłosowała trzy nowe przepisy:
A. (2010). (2010). Ogłosiła abolicję dla zalegających ze składkami przed rokiem 2010;
B. (2010). (2010). Wprowadziła surowy przepis: “dwa kolejne lata niepłacenia składek, to automatyczne skreślenie z listy członków” (patrz: Art. V,p.3Statutu);
C. (2010). (2010). Został zaakceptowany wniosek administracji, by składka w filii polskiej / w Unii Europejskiej wynosiła odpowiednio 50 PLN i 20 euro (50% zniżki dla studentów).

Art. IV, p. 1: (2010). (2010). W związku ze znacznym rozrzuceniem miejsc zamieszkania naszych członków (DE, NJ, NY, CA w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce i in. krajach Unii Europejskiej) stało się praktycznym wprowadzenie głosowania Zgromadzenia Generalnego PAES/PATE drogą pocztową. Karty wyborcze wysyła się pocztą i otrzymuje pocztą. Procedura elekcyjna pozostaje taka sama, jak to opisano w Art. IV, p. 2 Statutu.

Art. V, p. 3: (2016). (2016). W przypadku członka, który przez dwa kolejne lata nie opłacił składek członkowskich, skarbnik ma obowiązek wysłania pisemnego przypomnienia o zaległościach. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych dwóch miesięcy, zalegający członek zostaje skreślony z listy.

Art. V, p. 8: (2010). (2010). Legitymacja członkowska jest ważna wyłącznie ze znaczkiem pokrywającym rok bieżący.

Art. V, p. 10: (2013). (2013). Rada Naukowa PAES/PATE ( lub Administracja) zastrzega sobie prawo do decydowania, czy nadesłany i zaakceptowany tekst umieścić w książce referatów, czy też zgodzić się na wniosek autora o wycofaniu tekstu. Jest to prerogatywą Rady Naukowej / Administracji PAES/PATE, zastrzeżoną statutem.